Képzésszervezési tudnivalók

Miben segíti a gyakorlati képzők munkáját a kamara a veszélyhelyzetben?

A digitális munkarend értelmezése, megvalósíthatósága a szakmai gyakorlat esetén

Magyarországon 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet, valamint a 2020. március 16-től bevezetett tantermen kívüli, digitális munkarendben az eddig megszokott, fizikai jelenlét mellett biztosított szakmai gyakorlati képzés mellett egyéb megoldások alapján kell a felkészítést megvalósítani.
Az új, innovatív megoldásokat igénylő feladat teljesítésében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a területi kamarákkal együttműködve segítséget szeretne nyújtani azzal, hogy ágazatonként minden érdeklődő vállalkozás számára elérhető digitális tudástárakat hoz létre. Ezekhez folyamatosan gyűjtjük a tartalmi kialakításhoz a területeteken működő vállalkozások jó gyakorlatait, módszertani ajánlásait, általánosan elérhető releváns, a képző által ajánlott digitális tartalmak útvonalát, valamint lehetséges projektfeladatok tartalmi ajánlásait, esetleg már megvalósított feladatokat, a mérhetőség tapasztalataival.

A beérkezett módszertani és tartalmi javaslatokat az MKIK szakemberei ágazatonként rendszerezik, és nyilvánosságra hozzák az Ágazati Készségtanácsok honlapján, amelyet az alábbi linken érhetnek el:  https://akt.mkik.hu. Ezzel egyidőben elindultak ebben a témakörben a vállalkozások tudásmegosztását, tapasztalatcseréjét is elősegítő Ágazati Fórumok.

A tanácsadói hálózat tevékenysége

A területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák tanácsadói hálózata (https://www.tanuloszerzodes.hu/tanacsadokereso) a gyakorlati képzőhelyek támogatói tevékenysége mellett folyamatos ügyfélszolgálattal biztosítja a duális képzőhelyek és szakképző iskolák közötti kommunikációt és a gördülékeny ügyintézését, természetesen a jelenlegi helyzetben elsősorban telefonon és online formában. Felkarolják a jó gyakorlatokat, felajánlásokat olyan cégektől, amelyeknek van elképzelése, akár konkrét módszertana, eszközparkja a digitális oktatás megvalósítására, példaként szolgálva más, erre nyitott cégeknek.

Duális képzés a veszélyhelyzet idején

A hatályos tanulószerződéseket jelen helyzetben – a törvényi előírások alapján –nincs jogi lehetőség szüneteltetni, illetve egyoldalúan felmondani.

Hagyományos szakmai gyakorlat

A duális képzőhely a hagyományos módon a továbbiakban is megtartja a gyakorlatot.

Indoka: a gyakorlati képzőhelyén duális képzőhelyen a járványügyi szempontból elvárt feltételek megvannak.

Finanszírozás: a hatályos tanulószerződés alapján a tanulót tanulói pénzbeli juttatás illeti meg és a gyakorlati képzési normatíva lehívható (azaz érvényesíthetők a szakképzési hozzájárulási kötelezettségcsökkentő tételek).

Szakmai gyakorlat digitális munkarendben

A duális képzőhely a gyakorlati képzést digitális munkarendben bonyolítja le.

Indoka: A duális képzőhelyen nem biztosíthatók az előírt higiéniás, biztonsági feltételek, ezért a gyakorlat hagyományos módon nem szervezhető meg.

Finanszírozás: a hatályos tanulószerződés alapján a tanulót tanulói pénzbeli juttatás illeti meg és a normatíva is lehívható.

Iskolai átvétel digitális szakmai gyakorlatra

Az iskola „átveszi” a tanuló gyakorlati oktatását digitális formában.

Indoka: A duális képzőhelyen nem biztosíthatók az előírt higiéniás, biztonsági feltételek, továbbá a képzőhely a gyakorlati oktatást digitális munkarendben sem tudja (vagy nem kívánja) lebonyolítani. Fontos, hogy erre a megoldásra is csak a duális képzőhely és a szakképző iskola közös döntése alapján kerüljön sor.

Finanszírozás: a hatályos tanulószerződés alapján a tanulót továbbra is pénzbeli juttatás illeti meg, de a normatíva (gyakorlati képzés teljesítése hiányában) nem hívható le. (A helyzet kezelésére az MKIK javaslatcsomagot dolgozott ki.)

Szakmai gyakorlat elhalasztása

Az iskola és a gyakorlati képző közösen dönt a gyakorlat elhalasztásáról.

Indoka: a gyakorlat megvalósítására később kerül sor (időben átcsoportosítható: előre hozzák a közismeretet és a szakmai elméletet), hasonló az ún. tömbösített képzéshez

Finanszírozás: a hatályos tanulószerződés alapján a tanulót pénzbeli juttatás illeti meg és a normatíva lehívható

Mi történik, ha a halasztott gyakorlat később mégsem pótolható?

Fontos tudni, hogy ez a megoldás abban az esetben működik, ha az elhalasztott gyakorlat később bepótolható. Azaz a duális képző ‒ pótlás, tömbösítés, átcsoportosítás hiányában ‒ arra az időszakra nem jogosult a normatívára, amelyet később nem tud bepótolni, a tanulói juttatás azonban ekkor is fizetendő a tanulónak a hatályos tanulószerződésre tekintettel.

A tanuló hiányzása a veszélyhelyzet idején

Amennyiben a tanuló sem az iskola által biztosított digitális lehetőséggel nem él az iskolában (legfeljebb 5 fős kiscsoportban) vagy otthonában (az iskola által biztosított eszközkihelyezéssel), sem a duális képzőhelyen nem jelenik meg, vagy nem vesz részt a duális képzőhely által digitális munkarendben biztosított gyakorlati képzésben, akkor mulaszt (hiányzik).

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatása értelmében azonban – ellenkező tájékoztatásig – igazolt hiányzásnak tekinthető, ha a duális képzőhely megszervezné a tanulónak a gyakorlatot, de a szülő úgy dönt, hogy a járványügyi veszélyre hivatkozva nem engedi a képzőhelyre a tanulót. Erről azonban az iskolának is és a gyakorlati képzőhelynek is tudnia kell, és meg kell erősíteni a tanuló (szülő) felé a mulasztás igazoltságát.

A tevékenységüket szüneteltető gyakorlati képzők

Ha a vállalkozás szünetelteti a tevékenységét, mit tehet a tanulószerződéssel? Szüneteltetheti vagy megszüntetheti?

A tanulószerződés szüneteltetésének eseteit a régi Szt. Szt. 54. § (1) bekezdése szabályozza, arra csak a tanulói jogviszony szüneteltetése és a szülési szabadság esetén van lehetőség jelenleg. A vállalkozási tevékenység szüneteltetése nem tartozik azon esetek közé, mely a tanulószerződés szüneteltetését vonja maga után.

A vállalkozási tevékenység szüneteltetésére hivatkozva a tanulószerződést felmondani sem lehet, illetve a régi Szt.-ben ismertetett esetek egyike sem vonatkoztatható az említett helyzetre. (A helyzet kezelésére az MKIK javaslatcsomagot dolgozott ki.)

A gyakorlati oktatókra vonatkozó személyi feltételek

A gazdasági kamara által eredetileg a március és április hónapokra tervezett kamarai gyakorlati oktatói képzések elhalasztásra kerültek. Tekintettel arra, hogy jelen helyzetben a képzés digitális, távoktatási formában történő megvalósításának van realitása, folyamatban van ennek kialakítása a kamarai gyakorlati oktatói képzés vonatkozásában is. Az MKIK tervei közt szerepel a képzés digitális formában történő lebonyolításának kidolgozása, amely lehetővé teszi, hogy a gyakorlati oktatók a képzési anyagot elsajátítsák. Az MKIK szeretné kihasználni a veszélyhelyzet adta azon lehetőséget, hogy a képzésben online módon, digitális eszközök alkalmazásával részt vehessenek az a napi munkavégzésből átmenetileg kényszerűségből kieső gyakorlati oktatók, s így a veszélyhelyzet elmúltával a gyakorlati oktatók a tanúsítványukkal a kezükben térhetnek vissza a munkaerőpiacra és a gyakorlati képzésbe.

Szakmai gyakorlat igazolása

A digitális tanrend kialakítása, a követelményeknek való megfelelés szakmai megítélése az iskolával közös feladat, azaz a duális képző a szakképző iskola tudtával, jóváhagyásával vagy vele együttműködve alakítsa ki a képzés működőképes megszervezését.

A tanulók gyakorlati teljesítményének értékelésére, osztályozására az ideális eljárást szintén az iskolával közösen érdemes kialakítani, ami mindenki számára jól követhető és szakmailag elfogadott.

Érdemes a gyakorlati képző a saját nyilvántartó rendszerében (pl. online időadatnyilvántartó rendszer) átvezetni az új képzési formát – amennyiben megoldható, akkor létrehozni egy új kategóriát is („digitális gyakorlat”). Azt az időbeosztást kell rögzíteni, amely a rendes gyakorlati képzésben is rögzítésre kerülne (mely napokon van gyakorlat), de más megoldás is elfogadott, ugyanis erre vonatkozóan jelenleg nincsenek kötött szabályok. Szintén érdemes meghatározni, hogy mit tekint a duális képzőhely a digitális munkarendben teljesített feladatnak.

Ha a digitális oktatásra az iskola átvette a tanulót, akkor az a duális képzőhely szempontjából nem minősül igazolt mulasztásnak, hiszen nem ő, hanem az iskola folytatja a gyakorlatot. Igazolt mulasztásnak csak az a 2.2. pontban leírt eset minősül, amikor a szülő úgy dönt, hogy a járványügyi veszélyre hivatkozva nem engedi a képzőhelyre a tanulót, bár az vállalná a gyakorlati képzését a továbbiakban is.

A digitális tanrend kialakítása, a követelményeknek való megfelelés szakmai megítélése az iskolával közös feladat, azaz a duális

Az igazolt és igazolatlan hiányzások mértékével kapcsolatos jogszabályi előírások továbbra is érvényesek, nem változtak.

Szintvizsga teljesítése

Az ITM határozata alapján 2020. március 15-től esedékes szintvizsgákat el kell halasztani, a szakképző intézmény javaslatára az összefüggő szakmai gyakorlat kezdetétől a tanulók szintvizsga nélkül is tanulószerződést köthetnek (a teljes hátralévő képzési időre).

Szakmai záróvizsgák teljesítése

Iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgák:

 • A veszélyhelyzet időtartamára bejelentett és meg nem kezdett szakmai vizsga lemondását az elektronikus vizsgarendszerben rögzíteni kell. A veszélyhelyzet időtartama alatt elmaradt vagy nem megszervezett szakmai vizsgák elektronikus vizsgarendszerben való ismételt feltöltésére, új központi vizsganapok kijelölésére a veszélyhelyzet megszűnését követő naptól kerülhet sor.
 • A már megkezdett és folyamatban lévő szakmai vizsgát – a megszerzett vizsgaeredmények rögzítése mellett – fel kell függeszteni és legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig kell befejezni.
 • A fentiek szerinti szakmai vizsga esetén igazolt hiányzásnak kell tekinteni, ha a vizsgázó a veszélyhelyzetre hivatkozással nem jelent meg a szakmai vizsgán.
 • A fentiek értelmében szakmai vizsga befejezésére a pótlóvizsgának a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló kormányrendelet 2019. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni.
 • A vizsgázó a szakmai vizsgával vagy annak eredményes teljesítésével megszerezhető képesítéssel összefüggésben számára jogszabályban, szerződésben vagy bármilyen más módon előírt kötelezettségének az új időponttal bejelentett szakmai vizsga utolsó napjáig tehet eleget.

Iskolai rendszerű szakmai vizsgák:

 • Az iskolai rendszerű szakmai vizsgákra vonatkozóan az eddigi szakmai és vizsgakövetelmények előírásait, szabályait kell alkalmazni.
 • A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatása szerint az iskolai rendszerű komplex szakmai vizsgák lebonyolítását érintő rendelkezéseket a Kormány várhatóan 2020. április hetéig teszi meg, összhangban az érettségi vizsgák megszervezésének lehetséges módjaival.
 • Jelenleg az alternatívák mérlegelése folyik, amely során a szakemberek minden szempontot igyekeznek figyelembe venni.

Felnőttképzést érintő rendelkezések

 • A veszélyhelyzet időtartama alatt a képzés kizárólag távoktatás formájában, digitális képzésként szervezhető meg abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, támogatói okirat vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.
 • A képzésben részt vevő személynek a veszélyhelyzet kihirdetése és az arról szóló kormányrendelet hatálybalépése közötti kontaktóráról való hiányzása igazoltnak minősül, továbbá személyes jelenlétként kell figyelembe venni a  képzésben részt vevő személy e rendelet alapján távoktatásban történő részvételét is.
 • A részben vagy egészben az államháztartás terhére nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós forrásból megvalósuló, a veszélyhelyzet hatálybalépését megelőzően megkezdett és a kihirdetett rendelet alapján távoktatás formájában megtartott képzés elszámolására a kontaktórás képzés elszámolási szabályait kell alkalmazni.